Katalog informacij javnega značaja

1. osnovni podatki o katalogu
 

naziv zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
Frankovo naselje 51
4220 Škofja Loka
 
odgovorna uradna oseba mag. Karla Krajnik     
ravnateljica
datum objave kataloga 21. november 2006
datum zadnje spremembe kataloga 23. oktober 2019
dostopnost kataloga spletni naslov:  https://oscg.si/o-soli/katalog-informacij-javnega-znacaja


 

2. splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


a) organigram in podatki o organizaciji zavoda


 

Opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje
priprava hrane
Seznam notranjih organizacijskih enot matična šola Osnovna šola Cvetka Golarja
Frankovo naselje 51
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 513 00 00

Podružnična šola Reteče
Reteče 43
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 513 04 31
Organigram v pripravi


b) kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
 

Pristojna oseba    mag. Karla Krajnik, ravnateljica
e naslov: karla.krajnik@oscg.si
tel.: 04 513 04 01


c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
 

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Državni predpisi Državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi


d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
 

Predlogi predpisov Povezava - spletna stran MIZŠ


e) seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih
 

Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt 
Šolski koledar
Publikacija


f) seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
g) seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
h) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
i) seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja 3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga
 

Dostop do informacij javnega značaja Dostop prek spleta 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://oscg.si/o-soli/katalog-informacij-javnega-znacaja
Fizični dostop 
Na lokaciji matične šole: 
Frankovo naselje 51, Škofja Loka
Uradne ure: 
- vsak delovni dan od 8. do 14. ure 
stroški posredovanja informacij povezava na Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 


4. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 

Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji v pripravi